Мени

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена Г4.1 - Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока, во опфатот на УПВНМ Клучка - Стопански двор, на дел од КП 3475/1, КП3475/2, КП 3475/5, КП3475/6 и КП3475/14, КО Кучково, Општина Ѓорче Петров

03.02.2022

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5 – Резервоар за вода, планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров

03.02.2022

Урбанистички проект за сервисни улици „Новопланирана 6“ и „Новопланирана 1“ во месноста Веле Поле, Општина Ѓорче Петров

03.02.2022

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.5 – Резервоар за вода и препумпна станица, планиран во рамки на Блок 2 од УПВНМ Веле Поле, Општина Ѓорче Петров

03.02.2022

Урбанистички проект за уточнување на крстосување помеѓу „Сервисна улица 7“ и „Сервисна улица 8“ со кружна крстосница, Општина Ѓорче Петров

2022-03-17

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1.5 од ДУП за Градска четврт СЗ 08, со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 3210/5, 3210/7 и 13506/3, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров, Скопје

2022-04-27

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела со намена А2 – Домување во станбени згради од две градежни парцели ГП 2.44 и ГП 2.45 во опфатот на ДУП за Градска четврт СЗ 20, КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров, Општина Ѓорче Петров - Скопје

2022-09-26

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.4 од ДУП за Градска четврт СЗ 08, со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП 1251/2, 1251/3, 1251/11, 1251/12, 1251/13, 1251/19, 1251/20, 1251/21, 1251/22, 1251/25, 1252/9, 1258/10, 2707/7, 2707/8, 2707/9, 2707/11 и 13431/22 и делови од КП 1251/4, 1251/10, 1251/14, 2707/2, 2707/4 и 13431/17, КО Ѓорче Петров 5 – Лепенец, Општина Ѓорче Петров, Скопје

11.11.2022

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели на КП. бр. 488 и дел од КП. бр. 487/1 од УПС Кучково – дел од блок 7/2 – КО. Кучково, Општина Ѓорче Петров, со намена А1 – домување во куќи

24.03.2023

Урбанистички проект со план за парцелација со намена А1 ‑ Домување во куќи, за уточнување на границите на ГП 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 од ДУП за М.З. Ѓорче Петров – 37 и М.З. Мирче Ацев – 38, Северен дел, (КО Ѓорче Петров 6 – Ѓорче Петров), Општина Ѓорче Петров

06.07.2023

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела со намена Г3 – Индустрија за склопување на финални производи и сервисни услуги и инфраструктурен коридор со намена Е1 – Сообраќајни линиски и др. инфраструктури од ГП 1.13 со намена Г3 – Сервисни и услужни дејности согласно ДУП за Зона мало стопанство, Општина Ѓорче Петров, донесен со Одлука бр. 07 3224/4 од 23.12.2008

03.11.2023

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување и пристап на КП 3764, КП 3765, КП 3766, дел од КП 3759/1, дел од КП 3767, дел од КП 3768, дел од КП 3769/2, дел од КП 3794, дел од КП 3815/1, дел од КП 13475/2, дел од КП 13516/1 и дел од КП 13521/2, КО Ѓорче Петров 3 – Дексион, Општина Ѓорче Петров

Календар на планирани настани


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
USAID_letok   logo_iso_2021 Finansiski_indikatori Corona_virus

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам