Мени

СПИСОК НА ВАЖЕЧКИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

СПИСОК НА ВАЖЕЧКИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ (ВО РАМКИ НА ГУП НА ГРАД СКОПЈЕ)

Градска четврт

Нумерација на план

Назив на план

Градска четврт
СЗ 01

01.01.

ДУП Даме Груев, со Плански период 1993-1998
(Одлука бр. 08-224/1 од 03.02.1993)

Градска четврт
СЗ 02

02.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 02, со Плански период 2015-2020
(Одлука бр. 08-3724/8 од 26.12.2017)

Градска четврт
СЗ 03

03.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 03, со Плански период 2013-2018
(Одлука бр. 07-4609/7 од 12.11.2014)

Градска четврт
СЗ 04

04.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 04, со Плански период 2013-2018
(Одлука бр. 08-182/10 од 30.01.2015)

Градска четврт
СЗ 05

05.01.

ДУП Даме Груев, со Плански период 1993-1998
(Одлука бр. 08-224/1 од 03.02.1993)

05.02.

ДУП Дел од западна индустриска зона Урбан модул „Улица Лепенец“, со Плански период 2005-2010
(Одлука бр. 07-2416/4 од 28.09.2005)

05.03.

ДУП УЗ Даме Груев УБ 1, со Плански период 2009-2014
(Одлука бр. 07-126/4 од 30.01.2009)

05.04.

ДУП УЗ Даме Груев УБ 1, Блок 5, со Плански период 2009-2014
(Одлука бр. 07-1804/5 од 15.07.2011)

05.05.

ДУП УЗ Даме Груев УБ 3, со Плански период 2011-2016
(Одлука бр. 07-1383/3 од 23.04.2014)

Градска четврт
СЗ 06

06.01.

ДУП Западна индустриска зона Пречистителна станица, со Плански период 2004-2009
(Одлука бр. 07-1139/3 од 21.10.2004)

06.02.

ДУП Дел од западна индустриска зона Ул. „Шарпланинска“ – Б1, со Плански период 2007-2012
(Одлука бр. 07-122/4 од 30.01.2008)

06.03.

ДУП Дел од западна индустриска зона Ул. „Шарпланинска“ – Б2, со Плански период 2009-2014
Одлука бр. 07-477/3 од 11.03.2011)

06.04.

ДУП Дел од западна индустриска зона Ул. „Шарпланинска“ – Б3, со Плански период 2011-2016
(Одлука бр. 07 1653/5 од 28.06.2012)

06.05.

ДУП Дел од западна индустриска зона УМ Ул. „Лепенец“, Блок 6, со Плански период 2012-2017
(Одлука бр. 07 1304/5 од 10.10.2013)

Градска четврт
СЗ 07

07.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 07, со Плански период 2015-2020
(Одлука бр. 08-3324/26 од 10.11.2016)

Градска четврт
СЗ 08

08.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 08, со Плански период 2014-2019
(Одлука бр. 07-1936/3 од 14.07.2015)

Градска четврт
СЗ 09

09.01.

ДУП за Зона мало стопанство, со Плански период 2007-2012
(Одлука бр. 07-3224/4 од 23.12.2008)

Градска четврт
СЗ 10

10.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 10, со Плански период 2015-2020
(Одлука бр. 08-479/4 од 23.02.2016)

Градска четврт
СЗ 11

11.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 11, со Плански период 2015-2020
(Одлука бр. 08-160/3 од 27.01.2017)

Градска четврт
СЗ 12

12.01.

/

Градска четврт
СЗ 13

13.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 13, со Плански период 2017-2022
(Одлука бр. 08-2173/3 од 09.12.2021)

Градска четврт
СЗ 14

14.01.

ДУП м.з. Ѓорче Петров 37, со Плански период 2000-2005
(Одлука бр. 07-307/4 од 21.03.2001)

14.02.

ДУП м.з. Мирче Ацев 38, со Плански период 2000-2005
(Одлука бр. 07-733/3 од 10.07.2001)

14.03.

ДУП УЗ Мирче Ацев – УБ 9 дел 1, со Плански период 2003-2008
(Одлука бр. 07-165/4 од 09.03.2004)

14.04.

ДУП Дел од м.з. Ѓорче Петров и Мирче Ацев Северен дел, со Плански период 2005-2010
(Одлука бр. 07-1930/3 од 25.09.2006)

14.05.

ДУП УЗ Мирче Ацев – УБ 9 дел 2, со Плански период 2010-2015
(Одлука бр. 07-477/4 од 11.03.2011)

Градска четврт
СЗ 15

15.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 15, со Плански период 2019-2024
(Одлука бр. 08-442/5 од 25.02.2021)

Градска четврт
СЗ 16

16.01.

ДУП Дел од Западна индустриска зона Југ 3, со Плански период 2008-2013
(Одлука бр. 07-2118/4 од 14.07.2009)

Градска четврт
СЗ 17

17.01.

/

Градска четврт
СЗ 18

18.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 18, со Плански период 2013-2018
(Одлука бр. 07-1936/4 од 14.07.2015)

Градска четврт
СЗ 20

20.01.

ДУП за Градска четврт СЗ 20, со Плански период 2017-2022
(Одлука бр. 08-3187/3 од 01.10.2019)

Градска четврт
СЗ 21

21.01.

ДУП м.з. Ѓорче Петров 37, со Плански период 2000-2005
(Одлука бр. 07-307/4 од 21.03.2001)

21.02.

ДУП м.з. Мирче Ацев 38, со Плански период 2000-2005
(Одлука бр. 07-733/3 од 10.07.2001)

21.03.

ДУП Дел од м.з. „Ѓорче Петров“ (37), УБ 19, со Плански период 2003-2008
(Одлука бр. 07-1191/3 од 25.11.2003)

21.04.

ДУП Дел од м.з. „Ѓорче Петров“ (37), УБ 17, со Плански период 2005-2010
(Одлука бр. 08-1309/4-1 од 28.07.2005)

21.05.

ДУП Локалитет Алекса Демниевски, со Плански период 2006-2011
(Одлука бр. 07-1474/4 од 21.07.2006)

21.06.

ДУП Крајбрежен појас – локалитет „Спортски терени“, со Плански период 2008-2013
(Одлука бр. 07-3224/2 од 23.12.2008)

21.07.

ДУП УЗ Мирче Ацев – Блок 13, со Плански период 2011-2016
(Одлука бр. 07-2703/4 од 14.09.2012)

21.08.

ДУП за крајбрежен појас – локалитет Спортски терени – дел од Блок 1, со Плански период 2012-2017
(Одлука бр. 07 3104/3 од 10.10.2013)

Градска четврт
СЗ 24

24.01.

ДУП Приобален дел – Запад, м.з. „Дексион“ 39, со Плански период 1998-2003
(Одлука бр. 07-500/4 од 28.05.1999)

24.02.

ДУП Локалитет Јурија, со Плански период 2001 2006
(Одлука бр. 07-1050/3 од 17.10.2001)

24.03.

ДУП за Градска четврт СЗ 24, Блок СЗ 24.03,
со Плански период 2019-2024
(Одлука бр. 08-1392/3 од 31.08.2020)

Градска четврт
СЗ 25

25.01.

ДУП за Локалитет „Приобален дел – Исток“, м.з. „Ѓорче Петров“ – 37,
со Плански период 1998-2003
(Одлука бр. 07 1126/5 од 10.12.1999)

Градска четврт
СЗ 27

27.01.

ДУП Даме Груев, со Плански период 1993-1998
(Одлука бр. 08-224/1 од 03.02.1993)

27.02.

ДУП Дел од у.з. „Даме Груев“, УБ – 2, со Плански период 2008-2013
(Одлука бр. 07-676/3 од 17.03.2009)

27.03.

ДУП УЗ Даме Груев УБ 2 Блок 13, со Плански период 2012-2017
(Одлука бр. 07-3760/3 од 05.12.2013)

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО

 

Нумерација

Назив на план

 

1

Изменување и дополнување на УПС Орман – разработка на Блок 11, 12 и 13,
со Плански период 2011-2021
(Одлука бр. 07-162/9 од 30.01.2012)

1.1.

Наменски план во мерило 1:2500

1.2.

Разработка на блокови 11, 12 и 13 во мерило 1:1000

2

УПС Кучково,
со Плански период 2012-2022
(Одлука бр. 08-3758/10 од 22.12.2016)

2.1.

Наменски план во мерило 1:2500

2.2.

Разработка на блокови 10 и 11 во мерило 1:1000

3

УПС Кисела Јабука,
со Плански период 2016-2026
(Одлука бр. 08-445/12 од 24.02.2017)

4

УПС Ново Село,
со Плански период 2015-2025
(Одлука бр. 08-1819/7 од 16.11.2020)

5

Општ акт за село Волково,
(Одлука бр. 07-3669/10 од 27.08.2014)

6

Општ акт за село Никиштане,
(Одлука бр. 07-3669/12 од 27.08.2014)

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

 

Нумерација

Назив на план

 

1

УПВНМ Клучка Стопански двор,
со Плански период 2008-2018
(Одлука бр. 07-42/3 од 22.10.2010)

1.1.

Наменски план во мерило 1:2500

1.2.

Разработка на Урбана единица Б во мерило 1:1000

2

УПВНМ Веле Поле,
со Плански период 2019-2029
(Одлука бр. 08-1992/5 од 07.06.2019)

Календар на планирани настани


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
USAID_letok   logo_iso_2021 Finansiski_indikatori Corona_virus

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам